Vacature

Netwerk Aalst zoekt Zakelijk Directeur

deeltijds

DI 01.08 — ZO 24.09 2017

Netwerk Aalst is een internationaal centrum voor hedendaagse kunst en een onafhankelijk filmhuis opgericht in 1981. Sinds 2002 huist Netwerk in een voormalige textielfabriek in het centrum van de stad Aalst.

Momenteel doorloopt Netwerk Aalst onder leiding van de nieuwe artistieke directie een transitie met het oog op een vernieuwde missie, programmastructuur en interne organisatie. Dit transitietraject zal een eerste beslag vinden met de lancering van het nieuwe artistiek programma eind september 2017.

Wij zoeken een algemeen en zakelijk directeur die deze transitie finaliseert en operationaliseert samen met de algemene en artistieke directie Els Silvrants-Barclay en Pieternel Vermoortel.

De zakelijk directeur vormt in tandem met de artistieke directie de algemene directie van Netwerk Aalst. Samen met de Raad van Bestuur bepalen zij de missie en visie van de organisatie, zetten deze om in doelstellingen en beleidslijnen, in geallo­ceerde jaarbudgetten, een overkoepelend personeelsbeleid en een organisatiestructuur. Op basis hiervan geven zij samen leiding aan de organisatie. De artistieke opdracht van Netwerk Aalst is daarbij wel steeds de centrale leidraad.

De zakelijk directeur zet deze beleidslijnen om in een adequate zakelijke werking en operationaliseert deze op korte, middellange en lange termijn. Hij/zij staat daarbij in voor beleidswerk (samen met de artistieke directie), de opmaak van een zakelijke en organisatorische planning die het geheel van de werking structureert en operationaliseert, neemt de leiding op vlak van fundraising, coördineert het personeelsbeleid en het beheer van het gebouw. Hij/zij volgt de budgetten op en stuurt de medewerker financiële en personele administratie aan op vlak van financiële en personele administratie. Hij/zij geeft leiding aan de medewerker dagelijkse coördinatie wat het dagdagelijks functioneren van de organisatie betreft.

De zakelijk directeur identificeert zich met meer horizontale en flexibele organisatiemodellen met het oog op (meer) duurzame loopbanen in de culturele sector, ook voor de kunstenaars waarmee en waarvoor Netwerk Aalst werkt. Hij/zij zet dit in de praktijk om en neemt hierrond een pro-actieve rol op in het (brede) kunstenveld. De zakelijk directeur denkt en werkt steeds kunstenaarsgericht en stemt zijn/haar beleid hier op af.

Dimensies van de functie

1. De uitbouw van afsprakenkaders en instrumenten die toelaten om zakelijk strategisch te kunnen werken op de (middel)lange termijn

De zakelijk directeur werkt een helder afsprakenkader uit dat zijn (hiertoe bevoegde) medewerkers toelaat om het zakelijk-uitvoerend/administratief werk zo veel mogelijk zelfstandig uit te voeren. Hij/zij bouwt daarbij uiteraard momenten van controle en terugkoppeling in.

Samen met de artistieke directie bepaalt de zakelijk directeur het budget en de personeelsinzet van elk project in het artistiek programma van Netwerk Aalst. De zakelijk directeur werkt een instrumentarium uit dat de medewerker dagelijkse coördinatie vervolgens toelaat om dit zo autonoom mogelijk te operationaliseren, onder andere met behulp van een geïntegreerde planningstool. Hij/zij volgt dit uiteraard mee op, met name op vlak van de evenwichtige verdeling van de workload over het team en externe medewerkers, en de beschikbare financiële middelen.

Dit moet de zakelijk directeur in staat stellen om het uitvoerende te structureren en te delegeren en capaciteit vrij te maken voor strategisch zakelijk beleid op de (middel)lange termijn.

Dit geeft ook uiting aan de wens om horizontaler te werken in en met het Netwerk-team door medewerkers te responsabiliseren om binnen duidelijke kaders autonoom te werken (cf. infra).

2. Netwerk-transitie 2016/2017 leidt tot een aantal ambities voor de beleidsperiode 2017-2021: groeipad Netwerk Filmhuis, verzelfstandiging café, aanpassingen gebouw.

Het transitietraject van Netwerk in 2016 en 2017 identificeerde een aantal “werven” waar in de beleidsperiode 2017-2021 aan gewerkt moet worden (cf. supra).

Met de uitbouw van het Netwerk filmhuis willen we Netwerk beter in het lokale cultuuraanbod in Aalst integreren. De uitbouw van een aantal gesloten circuits moet zaalhuur voor lokale organisaties makkelijker maken. Samen met de verzelfstandiging van het café willen we hiermee ook de drempel voor lokaal publiek verlagen.

In het kader hiervan dringen zich een aantal aanpassingen aan het gebouw aan. Hiervoor en voor de uitbouw van het filmhuis en het café moeten financiële scenario’s en een realistische fasering en prioritering uitgetekend worden, en moeten ook de nodige (lokale) partnerships en middelen gevonden worden. De zakelijke en artistieke directie werkt hiervoor samen met bestuur en externe experten (architecten en ingenieurs).

3. Kunstenaarsgericht denken en werken

Netwerk Aalst is steeds een pionier geweest in het correct verlonen van kunstenaars. In de nieuwe missie en visie van Netwerk willen we deze verantwoordelijkheid verder aanscherpen via een meer integrale ondersteuning van creatietrajecten en meer proximiteit en gelijkwaardigheid tussen kunstenaars en instituut (cf. supra). Dit veronderstelt een zakelijk directeur die goed op de hoogte is van de socio-economische positie van kunstenaars en van de (juridische) reglementeringen ter zake, en mee participeert in maatschappelijk debat hieromtrent.

4. Nieuwe organisatiemodellen – culturele instellingen vandaag

Net als andere kleinere/middelgrote beeldende kunstinstellingen (in binnen- en buitenland) bevindt Netwerk Aalst zich in een beleidsklimaat waarin meer experimentele artistieke posities onder druk komen te staan. Ook het publiek draagvlak voor (minder voor de hand liggende) kunst kalft af. De uitdaging daarbij is tweeledig: hoe, enerzijds, kunstproductie van culturele instellingen zoals Netwerk Aalst opnieuw in het (lokaal) publiek domein brengen, zonder de kunst tot dienstverlener of volksverheffer te reduceren? En hoe, anderzijds, deze instellingen beter organiseren zonder te vervallen in managerialisms, zodat het artistiek primaat deze culturele instellingen kan blijven sturen?

Vanuit de nieuwe missie en visie geformuleerd in het transitietraject van 2016-2017, starten we in september 2017 met een episodische programmastructuur. In de eerste episode testen we onder andere uit hoe we als instelling responsiever en flexibeler kunnen ageren. Dit in functie van een meer integrale ondersteuning van creatietrajecten met kunstenaars, en met het oog op een meer geëngageerde positie ten opzichte van onze eigen lokaliteit in Aalst. Belangrijk daarbij is onze wens om horizontaler te werken, uitgaande van het belang van proximiteit en samenwerking in besluitvorming, zowel in ons team, als in de relatie met kunstenaars en met onze lokale en internationale partners.

Profiel en vaardigheden

Heeft minimaal 7 jaar ervaring in een leidinggevende functie
Kan overweg met het horizontaal overlegmodel waarmee de algemene directie werkt
Heeft een sterk zakelijk-, financieel-, analytisch- en beleidsmatig inzicht
Heeft een operationeel profiel met ervaring: heeft een sterk ontwikkeld organisatievermogen (strategisch als het kan, ‘hands on’ als het moet); hij/zij kan delegeren, structureren, superviseren
Heeft affiniteit met de hedendaagse beeldende kunst en kennis van het (internationale) kunstveld
Heeft ervaring met werken binnen het kader van het Kunstendecreet, en vertrouwd met het lokale politieke landschap, is vertrouwd met (strategisch) beleidswerk
Kent de juridisch-formele werking van een vzw
Is een people manager, heeft ervaring met het aansturen van een team
Heeft goede communicatieve en sociale vaardigheden, legt makkelijk contacten ook buiten de culturele sector
Heeft ervaring met fundraising
Heeft een uitstekende beheersing van het Engels

Wij bieden

Een contract van onbepaalde duur (0.8 VTE/80% tewerkstelling) in CAO 329.100 socio-cultureel werk en dit in een fijn team en boeiende werkomgeving

Praktisch

We ontvangen graag uw motivatie en C.V. ter attentie van zakelijk coördinator Katrien Reist op katrien(a)netwerk-art.be
Voor bijkomende vragen en inlichtingen kan u steeds terecht bij zakelijk coördinator Katrien Reist via katrien(a)netwerk-art.be of bij de algemene en artistiek directie Els Silvrants-Barclay en Pieternel Vermoortel via artistiek(a)netwerk-art.be